مهلت ثبت نام آزمون دانشنامه پزشکی تمدید شد

به گزارش دانشنامه آریایی، طبق اعلام مرکز سنجش و آموزش پزشکی، مهلت ثبت نام و ویرایش آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی تا ساعت 24 امروز، پنجشنبه، 6 شهریور ماه 99 تمدید شد.

مهلت ثبت نام آزمون دانشنامه پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، کلیه داوطلبان آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی تا ساعت 24 امروز، پنجشنبه، 6 شهریور 99 مهلت دارند با مراجعه به سایت اینترنتی sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی است.

کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون در تاریخ 21 تا 22 شهریور 99 به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم، در مهلت مشخص شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.

محل شرکت در آزمون کتبی هر داوطلب حداکثر تا تاریخ 22 شهریور 99 از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد. به این ترتیب حوزه امتحانی هر داوطلب نیز بنا به راهنمای مربوطه در هنگام صدور کارت ورود به آزمون از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی مشخص و به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده خواهد شد.

کارت ورود به جلسه امتحان در تاریخ های 23 و 24 شهریور 99 از طریق سایت اینترنتی https://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.

نتایج آزمون کتبی تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از طریق سایت اینترنتی به آدرس https://sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی که به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه برگزار می شود. در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه امتحان، محل و زمان دقیق برگزاری آزمون شفاهی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

آزمون شفاهی رشته تخصصی روانپزشکی با توجه به ساختار آموزشی دارای دو مرحله آزمون مبتنی بر رایانه و نیز آزمون شفاهی (ارزیابی به صورت مصاحبه، بر بالین بیمار) خواهد بود.

ضوابط و شرایط لازم جهت ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی

کلیه دستیارانی که وفق مقررات واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه سالجاری بوده به صورت مشروط مجاز به شرکت در شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شناخته می شوند.

همچنین لازم است کلیه دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می کنند، باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند. اعلام رسمی قبولی در آزمون مذکور منوط به ارائه این گواهی خواهد بود.

افرادی که با استفاده از دستورالعمل 1020/ 505/ د تاریخ 21 مرداد 99 و سایر مکاتبات مرتبط با موضوع شروع و تداوم طرح اضطراری، دارای شرایط دریافت گواهینامه تخصصی شناخته نشده اند، ملزم به شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی هستند و درصورت مردودی در آزمون مذکور به همراه سایر مردودین آزمون گواهینامه و افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری معرفی نشده اند، مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سالجاری نیستند.

افرادیکه با استفاده از دستورالعمل 1020/ 505/ د تاریخ 21 مرداد 99 با استفاده از دستورالعمل 2362/ 500/ د تاریخ 22 مرداد 99 با استفاده از دستورالعمل 1126/ 505/ د تاریخ 22 مرداد 99 از شرکت در گواهینامه تخصصی سالجاری معاف شناخته شده اند، تنها در صورتیکه طبق گواهی معاونت درمان تدوام حضور در طرح اضطراری داشته باشند مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه شناخته شده و در غیر اینصورت معافیت ایشان جهت شرکت در آزمون گواهینامه لغو خواهد شد.

آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی هیات ممتحنه رشته مربوطه رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی شناخته شوند باید با توجه به مفاد این دستورالعمل و در زمان ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراحل ثبت نام را به عمل آورده و معرفی نامه خود جهت شرکت در آزمون را به همراه سایر مدارک ارسال کنند. هیچگونه ثبت نامی از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی انجام نمی گیرد.

داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه در سال های قبل هستند در هنگام ثبت نام جهت شرکت در آزمون مربوطه ملزم به ارائه گواهی اشتغال به کار اخذ شده از دانشگاه محل خدمت ضریب K به تاریخ روز و یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه محل خدمت به همراه سایر مدارک هستند.

کلیه دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند.

با عنایت به تصمیم کمیسیون هفت نفره تاریخ 9 آذر 1381 زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی (با درصد جانبازی 25 درصد و بالاتر) با توجه به شرایط جسمانی آن ها و بنا به تشخیص شورای آموزش دانشگاه محل تحصیل تا 25 درصد مدت مفید زمان معمول قابل افزایش است.

حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه تخصصی

آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می شود و حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 70 درصد کل نمره آزمون کتبی و 70 درصد کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

افرادی که پیروز به کسب 70 درصد از نمره کل آزمون کتبی می شود (نمره 140 از نمره کل 200) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی خواهند بود.

جهت مشخص نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب 2 و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب 1 و با توجه به تبصره ذیل بند ب ماده 6 محاسبه خواهد شد. توجه: تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی دارای محدودیت نیست.

نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی

کلیه داوطلبانی که در این دوره پیروز به کسب حدنصاب قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی شده و نیز کلیه افرادی که در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دوره های گذشته قبول شده اند، (چنانچه بیش از 5 سال از قبولی آزمون کتبی آنان سپری نشده باشد)، می توانند با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی (که به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش های ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود) ثبت نام و شرکت کنند.

با توجه به اینکه اعتبار قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی 5 سال است داوطلبانی که از قبولی ایشان در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بیشتر از 5 سال گذشته و پیروز به کسب قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی نشده اند، ملزم به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی هستند.

برای مقالات پژوهشی که در ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیار، در طول دوره دستیاری در یکی از مجلات معتبر علمی - پژوهشی به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشد، و نیز پایان نامه دستیاران بر طبق دستورالعمل ضمیمه و با نظر هیات ممتحنه حداکثر تا 10 نمره پس از کسب نمره قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به نمره آزمون شفاهی دستیار موصوف (در صورت تائید هیات ممتحنه) اضافه خواهد شد. اعتبار مجلات از طرف هیات ممتحنه مشخص می شود.

نتیجه ارزشیابی مقالات با رای هیات ممتحنه در صورتجلسه آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی رشته مربوطه مشخص می شود و لازم است داوطلبان در صورت داشتن تمایل یک نسخه و یا کپی از مقاله و پایان نامه خود را به همراه مستندات پذیرش آن از سوی مجلات معتبر که به تائید کتبی مدیر گروه آموزشی و یا معاون پژوهشی دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد نزد خود داشته تا در هنگام آزمون شفاهی به هیات ممتحنه رشته مربوطه تحویل دهند.

دستیاران از ارسال و یا تحویل مقاله یا پایان نامه در زمان ثبت نام، به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خودداری کنند. دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات ترجیحی پایان نامه و مقالات منتشره علمی توسط دستیاران در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به پیوست ارائه می شود.

مدارک لازم و هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی

اسکن و ارسال مدارک زیر از طریق سایت اینترنتی https://sanjeshp.ir با حجم 300-100 kb الزامی است. هزینه ثبت نام از طریق سایت اینترنتی https://sanjeshp.ir و بصورت الکترونیکی قابل پرداخت است.

اسکن عکس 3×4 برقی که در سالجاری گرفته شده باشد (در ابعاد 300×400 پیکسل با فرمت jpg و حداکثر حجم 20- 100 kb)، اسکن صفحه اول شناسنامه داوطلب و در صورت لزوم همراه با یک برگ فتوکپی صفحه شرحات، اسکن کارت ملی، اسکن گواهی خدمت (ضریب K) با در نظر دریافت مفاد دستورالعمل، اسکن گواهی تاییدیه صادره از سوی دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر مجوز شرکت در آزمون از جمله مدارک ازامی است.

ارسال مجدد مدارک مورد نیاز فوق الذکر جهت کلیه داوطلبانی که در دوره های گذشته در آزمون شرکت کرده اند هم الزامی است. هیچیک از مدارک ارسالی و همچنین وجوهی که جهت ثبت نام پرداخت می شود قابل استرداد است.

هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار اول در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ 825 هزار ریال (82 هزار و 500 تومان) است.

هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار دوم در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ یک میلیون و 650 هزار ریال (165 هزار تومان) است.

هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار سوم و یا بیشتر در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ 3 میلیون و 300 هزار ریال (330 هزار تومان) است.

همچنین هزینه ثبت نام جهت افرادی که صرفا در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی شرکت می کنند مبلغ 825 هزار ریال (82 هزار و 500 تومان) است.

آزمون دانشنامه تخصصی رشته آسیب شناسی (کتبی و شفاهی) برای کلیه داوطلبان الزاما به صورت Combined خواهد بود.

همچنین وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مراحل تکمیل ظرفیت در رشته های مورد نیاز فوق تخصصی با رعایت سایر مقررات از بین قبول شدگان هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های جراحی عمومی، بیماری های داخلی، بچه ها و بیهوشی به عمل خواهد آمد.

افراد متقاضی شرکت در مراحل تکمیل ظرفیت فوق تخصصی باید مراتب تمایل خود را با انتخاب در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی اعلام کنند.

لازم به ذکر است؛ اسامی رشته های مورد نیاز فوق تخصصی، محل های آموزش شرایط و نحوه پذیرش این گروه از افراد پس از اعلام نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی از طریق سایت اینترنتی https://sanjeshp.ir به اطلاع افراد رسانیده خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 22 مهر 1399 بروزرسانی: 22 مهر 1399 گردآورنده: encaria.ir شناسه مطلب: 1317

به "مهلت ثبت نام آزمون دانشنامه پزشکی تمدید شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مهلت ثبت نام آزمون دانشنامه پزشکی تمدید شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید