تعبیر خواب امامت کردن؛ پیش نماز بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش دانشنامه آریایی، با تعبیر خواب امامت کردن، تعبیر خواب جهاد با امام و تعبیر خواب نماز خواندن بر مرده به عنوان امام در مجله اینترنتی خبرنگاران همراه ما باشید.

تعبیر خواب امامت کردن؛ پیش نماز بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

سرویس سرگرمی - دیدن امامت کردن در خواب دلیل بر فرمانروایی و یا مسند قدرت است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب امامت کردن

اگر بیند در پیش قومی امامی کرد و امام نبود، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنانکه مأموم تابع امام باشد. اگر بیند جماعتی انبوه و در نماز بودند و وی را گفتند که ما را امامی کن و پادشاه فرمود به او که امامی کن و او پیشرفت و امامت کرد، دلیل که در آن دیار میر و فرمانروا شود و با ایشان عدل و راستی نماید، به قدر راستی قبله و تمام کردن نماز به رکوع و سجود. اگر بیند از نماز چیزی نقصان کرد، دلیل که بر ایشان جور و ظلم نمایدبه قدر آن چه در نماز نقصان نموده بود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

  • دیدن امام خیروصلاح بود
  • دیدن امامت کردن برسرقومی مهتر شود ودیانت او زیاد شود

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند امامی می کرد، ولیکن نشسته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چیزی خواند، دلیل که زود بمیرد و آن قوم بر وی نماز نمایند. اگر امامی را به خواب بیند، دلیل که شرف و منزلت یابد بر قدر و شرف امام. اگر بیند امام ولایتی همی داد یا با امام در خانه رفت یا امام او را چیزی بخشید یا با امام طعام خورد، دلیل که بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

امامی کردن در خواب بر شش وجه است.

  1. فرمانروایی
  2. پادشاهی به عدل و انصاف
  3. علم
  4. قصد نمودن به کار خیر
  5. منفعت
  6. ایمنی از دشمن
  • اگر بیند امامی زنان نمود، دلیل که بر گروه ضعیفان والی شود.
  • اگر بیند امامی از آسمان فرود آمد و بر قومی امامت کرد، دلیل رحمت است بر اهل آن زمین.

تعبیر خواب جهاد با امام

جابر مغربی گوید: اگر بیند با امام در جهاد بود. دلیل که با دولت و ولایت با وی شریک بود یا در مسجد یا در دهی یا در شهری.

اسماعیل بن اشعث گوید: هر چیز که در امام در زیادت بیند در ولایت و بزرگی او زیاده شود و هر چه در او نقصان بیند درمال و نعمت او نقصان شود.

تعبیر خواب نماز خواندن بر مرده به عنوان امام

امام صادق: اگر بیند بر مرده نماز کرد از پادشاهی به او فرمانروایی رسد.

منبع: setare.com
انتشار: 18 آذر 1399 بروزرسانی: 18 آذر 1399 گردآورنده: encaria.ir شناسه مطلب: 1436

به "تعبیر خواب امامت کردن؛ پیش نماز بودن در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب امامت کردن؛ پیش نماز بودن در خواب چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید